2012


2012. világvége?

Az utóbbi években híresztelések kaptak lábra, melyek szerint 2012. december 21-én a maja naptár véget ér és ezzel eljön a világvége… A kérdés tisztázása érdekében érdemes lesz visszamenni a maja őstörténet és a maja próféciák világába és megvizsgálni, hogy mit mondtak a témáról az érintettek!

Kezdjük mindjárt a maja-kicse indiánok szent könyvével, mit ír a Popol Vuh? (Tanácsok Könyve – Boglár Lajos és Kucka Péter fordításában olvasható) – az istenek egyetlen szóval megteremtették a Földet. „Föld” – mondták és egyedül szavakkal megteremtették a Földet. „De nincs imádónk és dicsőítőnk, amíg meg nem teremtettük az ember alakját és külsejét” – mondták és az állatok és növények megteremtése után megkísérelték, hogy létrehozzák az embert is. Először agyagból, majd fából, később babból próbáltak az istenek embert alkotni. Először mindig úgy látszott, siker koronázza a fáradozásukat, de miután észlelték, hogy a teremtett emberek buták, nem beszélnek, nem dicsőítik az alkotójukat, az istenek tönkretették amit addig alkottak. Végül kukoricát találtak, amit saját vérükkel hintettek meg, így teremtették meg a mai embert. Az ember teremtésével vált valóra a „negyedik teremtés”, ami ma is érvényben van… Ez az esemény a naptár szerinti, egy bizonyos 4 Ahau 8 Cumku, vagyis a nulladik napon történt (0.0.0.0.0.), amit ha átszámítunk a Gergely naptár szerint, a Krisztus előtti 3113. év augusztus 11-nek felel meg. Amikor pedig a naptárral eljutunk a 13.0.0.0. napra, egy másik 4 Ahau napon ez a világ megszűnik, ekkor ismét egy új teremtés kezdődik, ennek időpontja pedig 2012. december 21-e lesz.

A maják szerint a Világ egy mágikus hely, melyet benépesítenek a különböző fajok és betölti őket az isteni mágia, ami összeköti a mennyei, földi és föld alatti világot. A vallási érzület szorosan összefügg az élettel és ez a rituálékon is kifejezésre jutott. E rituálék során az emberek istenekké és más természetfeletti lényekké alakultak át, akik ezt az isteni mágiát szimbolizálták. Nemcsak a mi általunk élőnek tartott lények voltak megtöltve ezzel az energiával, hanem tárgyak is, amiket mi élettelennek tartunk, így pl. a környező objektumok, vagyis a táj, a természetes vonulatok (sziklák, barlangok, hegyek, folyók, stb.), a különböző építmények, szent tárgyak, vagy akár a ruházat is, mivel ez isteni energia áthatotta.
A maják a hitbeli dolgaikat, végbement történelmi eseményeket, a naptári adatokat stb. sztélékre (kőoszlopok) vésett és fakéregből kiképzett papírszerű anyagra írott glyphákkal (írásjelekkel) rögzítették. Az 1840-es években észlelték első ízben a maja területeken bóklászó turisták majd a kutatók a maja írásos emlékeket, de az effektív glypha-kutatás csak 1950-ben kezdődhetett meg, John Eric Sydney Thompson munkásságával. A kutató munka napjainkban is tart, eddig a maja glyphák 85-90%-át sikerült megfejteni.

A maja írásos emlékek közül különösen jelentős a már említett Popol Vuh, a maja teremtéstörténet, a Chilam Balam, azaz Jaguár Próféta könyvek (14 maradt meg), valamint a Maja Kódexek. Ez utóbbiak jelentős részét Diego de Landa, a Yucatán félsziget első püspöke máglyán elégette, mert azokat az Ördög munkáinak tartotta, így csak négy maradt meg. A maja kódexeket ismeretlen személyek ismeretlen időpontban Európába szállították, majd elrejtették és kalandos körülmények között megtalálták. Végül különböző városok múzeumaiban nyertek elhelyezést, a kódexek elnevezése tehát feltalálási helyükre utal, így a nevük: drezdai, madridi, párizsi, illetve a tulajdonos neve után Grolier kódex. Nekünk különösen érdekes a drezdai kódex (Codex Dresdensis), mivel ebben kerül kifejtésre a fent jelzett „világvége” időpontja. A maja próféciák szerint 2012. június 4-én holdfogyatkozás, 6-án Vénusz átvonulás, november 13-án napfogyatkozás lesz (csillagászatilag igazolva!). E napon csillagunk, a Nap a Tejút közepén lévő fekete résből fog felkelni, amit ők kozmikus anyának neveztek. Ezenkívül fantasztikus együttállás is látható az 58. kódexoldalon.
Különös jelentőségét adja az ügynek, hogy a csillagászok utánajártak a dolognak és a maják több száz éves jövendölését igazolták! Ahogy szintén az 58. kódexoldalon látható, a téli napforduló időpontjában, napnyugtakor (16 óra 10 p) a Vénusz valóban „leszáll” a nyugati égbolton, ugyanekkor a keleti égbolton felkel az Orion és a Fiastyúk csillagkép, a Nap valóban a fekete résben jelenik meg, a Föld pedig egy vonalban lesz a Nappal és a Tejút közepével (ezt a jelenséget a csillagászok galaktikus együttállásnak nevezik). 2012. december 22-én a Mars, a Nap, a Merkúr, a Vénusz és a Jupiter „sorba állnak” az égbolton. A jelenség glyphája szintén látható az 58. oldalon. E csillagászati események 25 800 évenként ismétlődnek ugyan, de hatásukról érthető módon nem áll rendelkezésre referencia. A csillagászok esetleges pólusváltásról is említést tettek, erre is volt már példa, ez nyomon követhető volt az Antarktiszon végzett kutató munkával.
Az eddig említett dolgok kétségen kívül nagyon izgalmasak, ám felmerült néhány kritikai észrevétel:
Korábban a sajátos szimmetria-rendszerük és naptárkör-rendszerük alapján a maják azt feltételezték, hogy miután a Világ teremtése 4 Ahau 8 Cumku napon történt, a Világ pusztulásának is e napon kell bekövetkeznie, holott 13.0.0.0., vagyis 2012. december 21-e
4 Ahau 3 Kankin napra esik. A következő 4 Ahau 8 Cumku 13.0.19.9.0. napon, azaz 2032. március 11-re esik. A maják hite szerint ez lesz az ötödik teremtés nulladik napja!
Palenque híres királya, Pacal szarkofágján olvasható az uralkodó ígérete, mely szerint a trónra lépését követő 80. naptárkör forduló (egy naptárkör 18 980 napot foglal magában) alkalmából visszatér az alattvalóihoz. Ez az időpont 4772. október 23-a lenne. Ugyan már, minek jönne vissza Pacal király, ha nincs aki fogadja?

A közelmúltban nálunk járt Nomád Farkas, a mai maja-kicse indiánok legfőbb szellemi és vallási vezetője, aki azt hangoztatta, hogy nem szabad félni a 2012. december 21-re prófécionált világvégétől, mert „most nem lesz semmi, csak a bolygóegyüttállás”. Amitől félni lehet, az a következő „nulladik nap”, az pedig – számításom alapján – 2032 márciusában lesz!
Ami a ma élő nemzedékre valóban veszélyes, az ember tevékenysége, a Föld energiájával folytatott rablógazdálkodás, ami provokálja a klímaváltozást (előbb globális felmelegedés, majd az áramlások megváltoztatása miatt globális lehűlés), a sorozatos, egyre fokozódó trópusi viharokat. Említésre méltó még, hogy a Föld egyre „nyugtalanabb”, mindenki észleli az egyre erősebb földrengéseket, a fokozódó vulkanikus tevékenységet, az ismétlődő cunamikat. Azt is tudomásul kell venni, hogy a Föld jó néhány megavulkánt (Yellowstone, Taupo, Krakatau, stb.) hordoz a hátán, ezek kitörése további katasztrófát okozhat. És akkor még nem is említettem, hogy aszteroida, vagy üstökös bármikor a földbe csapódhat és a Galaxisunkban gammakitörés is előfordulhat, ami a Földre szörnyű és végzetes hatást fejthet ki – akármikor…
Senkit sem akartam riogatni, de úgy éreztem, hogy bizonyos dolgokkal mindannyiunknak tisztában kell lenni.
Ha pedig valaki részletesebb tanulmányozást igényel, utána nézhet a Maja kalendárium, a Drezdai Kódex című nemrég megjelent munkámban, amely a Pytheas Kiadó gondozásában jelent meg. (megvásárolható, illetve megrendelhető, a Kiadó címe 1221 Budapest, Ady Endre út, Kelemen Eörs, tel.: 06-1-4247822, pytheas@pytheas.hu)


 http://djbread.hu/hirek.php?cikk=1488&tipus=7
Nemcsak a maják, hanem a Biblia és a Korán is világvégét jövendöl. Egy olyan eseményt, amely során Isten elpusztítja a jelenleg ismert földi világunkat. A majákkal ellentétben azonban a Biblia és a Korán is azt írja, hogy ennek időpontját senki nem tudhatja előre, csakis Isten.
A szent könyvek nem világvégéről, hanem ítéletnapról beszélnek, amely természetesen a jelenlegi világnak valóban a végét jelenti. Isten ugyanis hatalmas természeti csapások kíséretében elpusztítja az élők többségét, feltámasztja a halottakat, és egy új világot teremt. Az emberekről cselekedeteik alapján dönti el, hogy ki az, aki a mennyben, és ki az, aki a pokolban folytatja létezését.

Azt már tudjuk, hogy a maják szerint 2012. december 21-én a krokodil fejű isten fog vizet önteni a Földre, és elpusztítja azt. Vízözönre az emberiség korábbi történetében is volt példa a Biblia, a Korán, és sok más, ősi elbeszélés (pl. a Gilgames eposz) is hírt ad egy ilyen hatalmas katasztrófáról. A maják víz általi pusztulásról szóló jóslatának viszont ellentmond a Biblia, amely azt írja:

"Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test, és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére." (Mózes I. 11.)
De akkor milyen jelei lesznek a világvégének a Biblia szerint? Jézus a következőket mondta erről:
"Jézus pedig felelvén, monda néki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad kő kövön, a mely le nem romboltatik...Mikor pedig hallani fogtok háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniök; de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad; és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhínségek és háborúságok... De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik. És az ég csillagai lehullanak, és az egekben lévő hatalmasságok megrendülnek." (Márk 13:2; 7-8; 24-25)

A Korán is hatalmas természeti katasztrófákat vetít elénk, bár sejtelmesebb megfogalmazásban, mint azt Jézus tette:
"Hát figyeljétek azt a Napot, amikor az ég látható füstöt hoz elő, ami beburkolja az embereket." (44:10). "Azon a Napon az ég megrázkódik, rázkódással, és a hegyek elmozdulnak, elmozdulással." (52:9-10) "Amikor a föld megrázkódik rázkódva, és a hegyek szétomlanak, porrá omlással, hogy szétszóródó porszemek lesznek." (56:4-6) "Olyan Nap, amikor az ég olyan lesz, mint a megolvadt réz, és a hegyek olyanok lesznek, mint a gyapjúpamacsok." (70:8-9) "Azon a Napon, amikor a föld és a hegyek remegnek majd, és a hegyek olyanok lesznek, mint a leomló homokdűnék." (73:14) "De amikor a látás majd káprázik, és elsötétül a Hold, és amikor egyesül a Nap és a Hold." (74:7-9) "A Nap, amelyiken az emberiség olyan lesz, mint a szétszórt pillék, és a hegyek olyanok lesznek, mint a bolyhos gyapjúcsomók." (101:4-5)

Ezen természeti jelenségek már inkább összecsengenek a tudósok által is lehetségesnek tartott vészforgatókönyvekkel, amelyek a 2012 körül várható erős napkitörések pusztító hatásait taglalják (áramszünet, pólusváltás, földrengések, vulkánkitörések, cunamik).

Tehát más természeti katasztrófákkal kísérve, de a szent könyvek is a jelenlegi világ végét jósolják, csakúgy, mint a maják. A legfontosabb különbség az időpontban van. A maják ugyanis egy konkrét dátumot jelöltek meg, a jól ismert 2012. december 21-ét. A Biblia és a Korán azonban mást mondanak ezzel kapcsolatban. Szerintük az időpontot senki nem tudja, csak Isten. Jézus a következőt válaszolta az ítéletnap eljövetelét firtató kérdésre:

"Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya." (Márk, 13:32)
Ugyanezt mondja a Korán is:
"Kérdeznek téged az Óráról: mikor lesz annak a kijelölt ideje? Mondd: Annak tudása egyedül Uramnál van. Rajta kívül senki nem fedheti fel annak az idejét. Súlyosan nehezedik az az egeken és a földön. Nem másként fog eljönni hozzátok, mint váratlanul!" (7:187)

Ez persze nem zárja ki a 2012-es világvégét sem, de ezek alapján nem valószínű az akkori bekövetkezte. És mit mondanak a szent iratok arról, mit tehetünk, ha mégis eljön a világvége 2012-ben, vagy bármikor? Igazából semmi különöset, hiszen a világvége ellen nem lehet védekezni akkor sem, ha tudjuk előre az időpontját. A Biblia azt tanácsolja, hogy senki ne féljen, hanem mindenki addig is tegye a dolgát úgy, ahogyan eddig tette:

"Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz." (János jelenésekről 22:11-12.)Nemcsak a maják, hanem a Biblia és a Korán is világvégét jövendöl. Egy olyan eseményt, amely során Isten elpusztítja a jelenleg ismert földi világunkat. A majákkal ellentétben azonban a Biblia és a Korán is azt írja, hogy ennek időpontját senki nem tudhatja előre, csakis Isten.
A szent könyvek nem világvégéről, hanem ítéletnapról beszélnek, amely természetesen a jelenlegi világnak valóban a végét jelenti. Isten ugyanis hatalmas természeti csapások kíséretében elpusztítja az élők többségét, feltámasztja a halottakat, és egy új világot teremt. Az emberekről cselekedeteik alapján dönti el, hogy ki az, aki a mennyben, és ki az, aki a pokolban folytatja létezését.

Azt már tudjuk, hogy a maják szerint 2012. december 21-én a krokodil fejű isten fog vizet önteni a Földre, és elpusztítja azt. Vízözönre az emberiség korábbi történetében is volt példa a Biblia, a Korán, és sok más, ősi elbeszélés (pl. a Gilgames eposz) is hírt ad egy ilyen hatalmas katasztrófáról. A maják víz általi pusztulásról szóló jóslatának viszont ellentmond a Biblia, amely azt írja:

"Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test, és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére." (Mózes I. 11.)
De akkor milyen jelei lesznek a világvégének a Biblia szerint? Jézus a következőket mondta erről:
"Jézus pedig felelvén, monda néki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad kő kövön, a mely le nem romboltatik...Mikor pedig hallani fogtok háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniök; de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad; és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhínségek és háborúságok... De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik. És az ég csillagai lehullanak, és az egekben lévő hatalmasságok megrendülnek." (Márk 13:2; 7-8; 24-25)

A Korán is hatalmas természeti katasztrófákat vetít elénk, bár sejtelmesebb megfogalmazásban, mint azt Jézus tette:
"Hát figyeljétek azt a Napot, amikor az ég látható füstöt hoz elő, ami beburkolja az embereket." (44:10). "Azon a Napon az ég megrázkódik, rázkódással, és a hegyek elmozdulnak, elmozdulással." (52:9-10) "Amikor a föld megrázkódik rázkódva, és a hegyek szétomlanak, porrá omlással, hogy szétszóródó porszemek lesznek." (56:4-6) "Olyan Nap, amikor az ég olyan lesz, mint a megolvadt réz, és a hegyek olyanok lesznek, mint a gyapjúpamacsok." (70:8-9) "Azon a Napon, amikor a föld és a hegyek remegnek majd, és a hegyek olyanok lesznek, mint a leomló homokdűnék." (73:14) "De amikor a látás majd káprázik, és elsötétül a Hold, és amikor egyesül a Nap és a Hold." (74:7-9) "A Nap, amelyiken az emberiség olyan lesz, mint a szétszórt pillék, és a hegyek olyanok lesznek, mint a bolyhos gyapjúcsomók." (101:4-5)

Ezen természeti jelenségek már inkább összecsengenek a tudósok által is lehetségesnek tartott vészforgatókönyvekkel, amelyek a 2012 körül várható erős napkitörések pusztító hatásait taglalják (áramszünet, pólusváltás, földrengések, vulkánkitörések, cunamik).

Tehát más természeti katasztrófákkal kísérve, de a szent könyvek is a jelenlegi világ végét jósolják, csakúgy, mint a maják. A legfontosabb különbség az időpontban van. A maják ugyanis egy konkrét dátumot jelöltek meg, a jól ismert 2012. december 21-ét. A Biblia és a Korán azonban mást mondanak ezzel kapcsolatban. Szerintük az időpontot senki nem tudja, csak Isten. Jézus a következőt válaszolta az ítéletnap eljövetelét firtató kérdésre:

"Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya." (Márk, 13:32)
Ugyanezt mondja a Korán is:
"Kérdeznek téged az Óráról: mikor lesz annak a kijelölt ideje? Mondd: Annak tudása egyedül Uramnál van. Rajta kívül senki nem fedheti fel annak az idejét. Súlyosan nehezedik az az egeken és a földön. Nem másként fog eljönni hozzátok, mint váratlanul!" (7:187)

Ez persze nem zárja ki a 2012-es világvégét sem, de ezek alapján nem valószínű az akkori bekövetkezte. És mit mondanak a szent iratok arról, mit tehetünk, ha mégis eljön a világvége 2012-ben, vagy bármikor? Igazából semmi különöset, hiszen a világvége ellen nem lehet védekezni akkor sem, ha tudjuk előre az időpontját. A Biblia azt tanácsolja, hogy senki ne féljen, hanem mindenki addig is tegye a dolgát úgy, ahogyan eddig tette:

"Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz." (János jelenésekről 22:11-12.)
 BreadNews - Vélemények


2012 - Összegzésképp: lesz-e világvége?Dátum: 2011-05-31


Igen is, meg nem is. Igazából nem tudhatjuk. Az előző cikkekben a National Geographic és a Discovery Channel filmjeit elemeztük, amelyek alapján nem nyugodhatunk meg. De a tudósok azt is elismerik, hogy a lehető legrosszabb forgatókönyvet vázolták fel, amelynek bekövetkezte nem biztos, de az elméleti lehetőség persze megvan bármikor.
Mit mondanak a tudósok?
A Discovery Channel "2012" című filmjében a készítők kifejezetten a lehető legrosszabbak felvázolására kérték fel a tudósokat. Így a filmből abba kaphattunk betekintést, hogy milyen -egyébként a valóságban is végbemehető- katasztrófák okozhatják a világ végét 2012-ben az akkor ténylegesen is várható napkitörések eredményeképpen.

Ha ezek az események valóban bekövetkeznek, akkor sem kell arra számítani, hogy 2012. december 21-én a semmiből lesz vége a világnak. Ugyanis ha a felvázolt legrosszabb forgatókönyvek valósulnak meg, az említett napon már csak a "kegyelemdöfést" kapja meg a korábbi természeti és egyéb csapások által addigra már amúgy is szinte teljesen megsemmisült emberiség.

A Discoverynek nyilatkozó tudósok szerint kevéssé valószínű, hogy az általuk bemutatott események láncolata világméretű katasztrófához vezet, de persze semmit nem lehet kizárni. Úgy vélik, hogy ugyanakkora esély van a holnapi világvégére, mint a 2012-esre, vagy bármelyikre. Azt is fontos megemlíteni, hogy aki rendszeresen nézi a Discovery és a National Geographic TV filmjeit, az megfigyelheti, hogy ezekben is előszeretettel alkalmazzák a figyelem fokozására a drámai, sok esetben túlzó megfogalmazásokat. Hiszen nekik is a nézettség növelése áll az érdekükben. Ezt is mérlegelni kell ezek megtekintésekor.

Mit mondanak a maják és a Biblia?
Azt már láttuk, hogy a maja jóslatokban megjelölt időpontoknak ellentmond a Biblia és a Korán is, illetve rajtuk kívül ezt a dátumot senki sem jelölte meg. Viszont a maják titokzatos módon fejlett csillagászati tudása miatt lehet mégis zavarba ejtő a 2012-es világvége dátum. Ugyanakkor nem tudható az sem, hogy pontosan mire is vonatkozik a világvége. Nem zárható ki, hogy lesznek katasztrófák, amelyek a maják területének valóban víz általi pusztulását hozzák, de nem az egész emberiséget irtják ki. A maják lakóhelye ugyanis egy félsziget, amely az Atlanti és a Csendes óceán között fekszik, így egy szökőár, vagy más katasztrófa valóban a végét jelentheti az ő világuknak. Az mindenesetre aggodalomra adhat okot, hogy tudásunk szerint még soha ennyi ember nem élt a Földön, és a tengerparti területek soha ennyire sűrűn lakottak nem voltak.  Így ha csak egy ugyanolyan katasztrófa sújt le a bolygóra, ami lesújtott 100, vagy 200 éve, kevés áldozatot követelve, az most sokkalta nagyobb tragédiával járhat. Pusztán a lakosságszám növekedése miatt.

Mit mond az emberiség?
Egy másik dél-amerikai törzs, az aruakók szintén hatalmas természeti katasztrófákra számítanak, de ezek időpontját nem tudják, és szerintük ezek nem a világ végét jelentik majd, hanem észhez térítik a Földet felelőtlen módon kizsákmányoló és elszennyező modern, fogyasztói társadalmat.

A technikai vívmányok birtokában az emberiség hajlamos azt hinni, hogy őt nem érheti veszély. Pedig a Föld ugyanaz a pusztításra képes bolygó maradt alattunk, ami volt sok ezer és milliárd éve is. Amely egész civilizációkat volt képes eltüntetni egyik pillanatról a másikra. Elég egy szökőár érkezéséről készült képsort megnézni, és azonnal látható, mennyire eltörpülnek a természeti erők mellett az emberiség legerősebb és legbiztonságosabbnak tartott technikai eszközei, hogyan töri azokat darabokra a tengervíz, ha épp úgy van kedve. De az emberiség saját maga is elébe megy a bajnak.

Az utóbbi 100-200 év technikai vívmányai, és a soha nem látott kényelmes élet a Föld erőforrásainak olyan pazarló felhasználásával és olyan mértékű környezetszennyezéssel jár, amelyek már önmagukban is az életfeltételek romlását okozzák (ózonréteg pusztulása, a bolygó felmelegedése stb.) És akkor még nem is említettük az atomerőműveket, amelyek atombombaként fordulhatnak az emberiség ellen egy-egy földrengés esetén. Mindezek figyelmeztető jelek, de egyelőre hatástalanok, az emberiség nem tanul. Az emberiség nagy része túlságosan elbizakodott lett a saját erejét illetően, bízik a technikában, és hajlamos figyelmen kívül hagyni, hogy csak a Föld kegyelmi állapotából fakad, hogy itt lehetünk a felszínén. A bolygó ugyanis olyan erőkkel bír mélyen a lábunk alatt, ami egyetlen pillantás alatt képes lesöpörni minket a felszínről az összes épületünkkel, és technológiai eszközeinkkel együtt.

Az aruakókkal egyetértve a cikk írója végezetül úgy gondolja, hogy az emberiség nagy része nem él összhangban a természettel, annak erőit inkább csak kizsákmányolja a pillanatnyi jólét és az anyagi haszon reményében.

Összegzésképp: az emberiség jelenlegi kényelmes és pazarló életvitele egyszerűen nem fenntartható. Ehhez nem kell sem maja jóslat, sem tudományos megállapítás, csak a józan ész. Több tiszteletet kellene adnunk a bolygónknak, amely a felszínén hordoz minket, és a rajta élő többi élőlénynek, és egymásnak is, és akkor esetleg kevésbé kéne félnünk 2012, vagy bármi más kapcsán.

A NASA honlapján a következőket írják 2012-ről:
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012.html


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése