2012. augusztus 3., péntek

Thoth


Thoth szerepe a földi életben

Thoth volt az egyetlen szellem, aki két fejlettnek nevezett korszakot megélt, az atlantiszit és a mait. Ezekről ő maga számol be.
Thoth első ábrázolásai egyiptomi rajzok, ahol íbiszfejjel mutatják őt. Széles férfias vállal és madárfejjel. Kezében legtöbbször az ANKH, mely az örökkévalóság szimbóluma.
Thoth spirituális jellegű, részben önéletrajzi munkáját (smaragdtáblák) alapul véve kiderül, hogy atlantiszi származású. Megadatott neki, hogy atlantiszi korában megvilágosodjon, majd személyes életcélját a teremtés engedélyezte. Thoth az emberiség igaz tanítója szeretett volna lenni. Amolyan igazi pap, vallás nélkül. Ha végignézzük életét, ez mind a mai napig sikerült is. Neki megadatott, hogy halhatatlansága átnyúlik a 26.000 éves korláton is. Sőt addig, amíg mi a galaktikus 1 év alatt szigorúan csak a Földhöz kötődünk, addig Thoth rendelkezett azzal a képességgel, hogy idegen civilizációkat tanulmányozzon, akár végignézze azok pusztulását is, de csak mint megfigyelő. Neki sem volt joga ott beavatkozni, csupán tanulni. Atlantisz irányításában kb. 16.000 éven át vett részt, neve Arlich Vomalites volt. Hosszú, egy testben eltöltött életét különböző technikákkal oldotta meg. Ilyen volt, hogy naponta 1 órát feküdt fejjel észak felé fordulva, meditációs állapotban, felső testén tartva a figyelmet, majd 1 órát feküdt fejjel dél felé fordulva, mikor is alsó testén tartotta a figyelmét. Ezen kívül energetikai kezeléseket alkalmazott, kristályokkal, mágiával. Mindez azt feltételezte, hogy naponta több órát csak saját magával, saját testével, saját gondolataival foglalkozott. Mint vezető, irányító, mindezt megtehette. Fő szerepe a társadalom vezetése, fejlesztése, racionalizálása volt. Azért tudott részben Atlantisz, részben maga Toth is sikeres lenni, mert nem uralkodni akart mások felett, hanem szeretet vezérelte gondolkodását, döntéseit.
A földi élet bármely intelligens civilizációjába mindig kódolva van a gondolkodása, viselkedése által a bukása is. Olyan ez, mint a Gazdálkodj Okosan, ahol a játék elve, a szabályokon keresztül a gyarapodás, fejlődés. Rövid ideig lehetett kapni egy hasonló játékot, ahol rosszul tervezték meg a játék logikáját, így mindenki csődbe ment, ki előbb, ki utóbb. Nos az élet a Földön is ilyen. Az élet a fejlődés. Ahogy az egyik ásványvíz gyártó mondja a reklámjában, hogy az út amit bejársz, az tesz nemessé.  Atlantisz bukása után Thoth részt vett a sumer társadalom megalakításában.
Enki (annunaki) fiaként tért vissza, Marduk (Ra) testvéreként, a kezdetek kezdetén, így a családfa legelején található. Enki volt a spirituális tudós, aki a civilizáció kialakításában, a csillagászatban és az emberiség tanításában, védelmében döntő szereppel bírt. Őt nevezték a víz istennek.
Thoth mai szóval élve orvos, génsebész, kutató volt. Részt vett az első ember megalkotása előtti kísérletezésekben, majd Adamu (a Föld szülötte) megalkotásában, később az emberi lények sorozatgyártásban. A homo sapiens kb. 200-250.000 évvel ezelőtt jelent meg.
Thoth fontos szerepet játszott még egy családi vitában. A Vízözön után, sokadik alkalommal újra fel akarták osztani a mai Egyiptom területét. A két testvér Oziris és Seth élet-halál harcot vívott először légi csatában, majd a földön. Végül Seth megölte testvérét, olyannyira, hogy fel is darabolta és darabjait szétszórta elég nagy földrajzi területen. Oziris felesége Isis volt, akivel még nem volt közös gyerekük. Isis, Thoth lánya, megkérte génsebész apját, segítsen neki, hogy legyen gyerek a már halott férjétől. Thoth a feladatot sikeresen megoldotta, valamilyen, általunk nem ismert génsebészeti eljárással. A kis Hórusz, egy az egyben úgy nézett ki mint apja, Oziris. Ezért míg fel nem nőtt, bújtatni is kellett Seth elől. Tökéletes genetikai másolat. Egyiptom éledezésekor, a Vízözön visszavonulása után, mikor már kezdtek a területek kiszáradni Enki a spiritualitással megáldott tudós (ma mérnöknek neveznénk), és Enlil a vezető mellett kiemelkedő szerepe volt Thoth-nak. Enki és Enlil a féltestvérek Egyiptom lakhatóvá tételével foglalkoztak (a sumer írások szerint kiemelték Egyiptomot a vízből) a mocsarak lecsapolásával, a Nílus szabályzásával. Sumert elhagyva, Thoth magát az egyiptomi civilizációt hozta létre, annak mindennemű megszervezett formájával.
Atlantiszi tudását felhasználva, egy működőképes, fejlődő, majd virágzó társadalmat hozott létre, igaz az akkori ember tudatszintje teljesen más volt, mint az atlantiszi emberé. Thoth nagysága éppen abban mutatkozott meg, hogy bármilyen tudatszintű emberekből álló társadalmat fel tudott virágoztatni, ha döntő szava volt a vezetésben. A sumer Marduk király területi terjeszkedésével, újabb területi újraelosztások kezdődtek Egyiptom területén, ekkor Thoth-ot i.e. 3.113 augusztusában száműzték az amerikai kontinensre. Ekkor megalkotta a maya naptárt, melynek éppen a napokban lesz a fordulópontja, mikor új korszak kezdődik, remélhetőleg egy magasabb tudatszinten.
Amerikában is alkotott, bár ő ezt inkább tekintette száműzetésnek, sem mint küldetésnek. Nem is hozott létre olyan virágzó civilizációt, a naptárára is sokan (pl. Sitchin) mondják, hogy nem annyira naptár, hanem számolta a száműzetése napjait. Tény, hogy a maya naptár első napja az, amikor Thoth megérkezett az általa száműzetésnek tekintett helyre. A sumer történelem irányítói, ahogy az akkori emberek nevezték, istenek, részben távoztak i.e. 600 körül, részben, akik itt maradtak, azok eltűntek. Mivel a sumer istenek bolygójának éves periódusa kb. 3.500-3.600 földi év, ezért az ő életük földi távlatokban végtelen. Akik itt maradtak, el kezdtek alkalmazkodni a Föld periódusaihoz, így hamarabb öregedtek, mint saját bolygójukon. Ezzel együtt, aki itt maradt, az még bőven él, hiszen nincs egy éve sem (3.600 földi éve) a távozásnak. Megkülönböztető jelük, hogy aurájuk nagyobb mint az emberé. Az átlag emberi aura kb. fél méter. Az övék néhány méter.
Van egy író, Maximillien De Lafayette, aki meg is nevezi, hogy melyik annunakinak melyik királyi család a leszármazottja. Sajnos túl sok könyvet ad ki, amolyan futószalagon, így nehéz megmondani melyik könyve a legjobb. Véleményem szerint azt az elvet követi, hogy a fát az erdőben lehet eldugni, így a túl sok információ között meg kell találni azt, ami a legjobb, leghasznosabb. Szerintem a sok, helyenként meredek dolgok között, sok az igazság. Thoth, megelégelve a száműzetést, egy újabb kultúrát szemelt ki, a görög kultúra segítője lett. Pitagorasz önéletrajzában mondja el, hogy Thoth tanította őt, voltak együtt a Nagy Piramis alatt, itt világosodott meg, és értette meg a szakrális geometriát. Tudjuk, hogy a görög kultúra részben a pitagoraszi iskola által lett naggyá.
Később Thoth a görög kultúra vezetőjeként is jelen volt, Hermész név alatt. Ekkor írta a Thoth Smaragdtáblái c. spirituális és részben önéletrajzi művét. Ezeken túlmenően Thoth még több alakban, több életben jelen volt, mindazonáltal a fent említettek a legjelentősebbek. Dominánsan nevelő, tanító, spirituális pap szerepet töltött be. Részben neki is köszönhető, hogy a sumer, az egyiptomi, illetve a Kárpát medencében élő népek nagyon sok rokonságot mutatnak, például a rovásírásban, hitvilágban, vagy a különböző fejlődési korszakokban.
Voltak Thoth megnyilvánulásai (életei) közül olyanok, ahol kevésbé alkotott maradandót, mondhatnánk ilyenkor inkább élt, pihent, vagy éppen a bölcsességen elmélkedett. 
  

Thoth smaragdtáblái
könyv letöltése:

Először Thoth bemutatja Atlantiszt, annak felépítését, vezetését. Kiemelendő, hogy nagy fontosságot tulajdonít a Fénynek, azok képviselőinek. Ma is sok spirituális körben, páholyban a Fényt szolgálják. Megjegyzendő, hogy a Fény az nem más, mint rezgés. A Fény itt a Teremtőt, a teremtő rezgést jelenti. Megtudhatjuk, hogy minden rezgés, még maga az anyag is, ez utóbbi a rezgés legsűrűbb formája.
Thoth elmeséli, hogyan kapta meg a lehetőséget, hogy több égi cikluson keresztül megőrizhesse halhatatlanságát, illetve az emberiség tanítójává váljon. Megtudhatjuk milyen, energetikai típusú kezeléseknek vetette alá magát, hogy megőrizze teste fiatalságát hosszú éveken át.
Bemutatkozás után Thoth a bölcsességről beszél. Mondják, hogy az okos mindig tudja, mit mondjon, jó időben jól szól. A bölcs azt is tudja, hogy kell-e neki szólni, vagy csak csendben mosolyog. A büszkeségnek semmi köze a bölcsességhez, mert a büszkeség korlát a tanulásban, az elfogadásban.
Az életben nincs helye a félelemnek, a rossznak, mert ha ilyen irányúak a gondolataink, akkor azok bevonzzák az ilyen jellegű eseményeket az életünkbe.
Az anyagi eszközök birtoklása nem cél, hanem eszköz. Ne azért éljünk, hogy harácsoljunk, hanem csak annyi anyagi eszközt birtokoljunk, amennyi szükséges, hogy szívünk és elménk magasabb szintre tudjon emelkedni (tudatunk emelkedni tudjon). Azért legyen pénzünk, hogy tanulni tudjunk. A pénz nem életcél, hanem eszköz.
A szeretetről beszél, mely az út kezdetét és végét jelenti. A tudat fejlettsége teszi lehetővé, hogy lássuk a fényt, érezzük az erőt, életünket a megérzések vezessék, így lehetünk boldogak és kiegyensúlyozottak, azaz a karmánk szerint éljünk.
A továbbiakban Thoth a test-lélek egységéről beszél, és a rendről. A világmindenségben rend van, és nincsenek szabályok. Ahol rendetlenség van, ott sok a szabály, de a sok szabály ellenére sincs rend, ilyen az emberi társadalom. Rendet először mindenki magában kell teremtsen. Ha belül (emberben) rend van, akkor megjelenik kisebb majd tágabb körében is a rend. Először ne a világot akarjuk megváltani, hanem saját magunkat hozzuk egyensúlyba. Ne akarjunk gyógyítani, ha betegek vagyunk, ne akarjunk harmóniát teremteni, ha nem vagyunk harmóniában.
Thoth beszél a mágiáról. A mágia nem más, mint erőtan. Az erő tudatos alkalmazása. Nincs fehér és fekete mágia, csak fehér és fekete mágus. A mágia egyetemes. Aki használja, az dönti el, hogy mire használja. Olyan ez, mint a kés. Nincs jó és rossz kés, csak kés van. Aki kézbe veszi, az dönti el, hogy kenyeret vág, vagy embert öl. Mind a sötét, mind a világos oldal ugyanazt az eszközt használja, csak más-más cél érdekében. A fény előnnyel bír, mert a sötétség nem más, mint a fény hiánya. Ahol megjelenik a fény, ott nem lehet sötét. Viszont ahol megjelenik a fény, ott megjelenik az árnyék is. Csakis a tudatos tudat szolgálhatja a Fényt. A tudatos tudatot pedig szolgálja az Erő.
Thoth jelzi, hogy párhuzamos világokban élünk. A világok egymástól szabályokkal vannak elválasztva. Olyan ez, mint egy nagy adatbázis, mikor szűrünk egy feltétel szerint, nem látjuk azokat az adatokat, amik nem felelnek meg a szűrési feltételnek, mintha nem is lennének, pedig ott vannak. Csupán nem látjuk őket. Smaragdtáblái közül az utolsót nem engedik közölni, mondván az emberiség erre még nincs felkészülve. Ez a tábla a dimenzióváltásról szól, egy adott társadalom végéről, mikor is letelik a kijelölt ciklus és valamilyen módon vége a játéknak. Ekkor egy láthatatlan kéz, egy gereblyével elegyengeti a homokozót, hogy másnap újabb gyerekek kezdjenek el homokvárakat, alagutakat, autópályákat stb. építeni. Ettől nem kell félni, az élet ilyen. Nem jó és nem rossz, hanem pont ilyen. Ez pont így van jól.  Összességében elmondható, hogy Thoth egy nagyon komoly spirituális leckét ad nekünk. Minél nagyobb valakinek a tudatszintje, annál többet ért meg belőle. Egy egész spirituális egyházat lehetne építeni ezekre a tanokra, mely test-lélek-szellem harmóniájáról szól, bölcsességről, békéről, mágiáról, magas tudatszintről, megvilágosodásról.

Játék az élet

Végezetül elmondható, hogy a Földön az élet egy nagy színdarab, melynek írója és rendezője egy felsőbb intelligencia. Ennek megfelelően nincs bűn és nincs büntetés, hiszen csak szerepet játszunk akár egy-egy színész.
A játékmesterek vezetik, irányítják a játékot, céljuk a játék folytonosságának biztosítása.
Az életben sok mindent megtapasztaltunk, és mindig kiderül, hogy semmi sem tökéletes. Mindennek vannak következményei és mellékhatásai. És azokba bele is lehet halni. Például jelen életünkben nagy árat fizetünk a lustaságunkért, kényelmünkért, és ettől halálosan meg is betegszünk, és várjuk, hogy valaki majd megoldja helyettünk saját problémáinkat.
Thoth egy markáns utazó, tanító volt, aki mindvégig pátyolgatta az emberiséget. Atlantiszban tanult, majd a mostani emberiségnél kamatoztatta tudását.
Az egyetlen olyan szellem, aki két civilizációt élt át és tapasztalatait nyilvánosan meg tudta osztani. Elénk tudta vetíteni egy magasabb tudatú társadalom képét, illetve olyan spirituális tanokat mutatott be, melyeket a legnagyobb titokban őriznek spirituális körök, páholyok.
Köszönjük Thoth!
 

                      A FÉNY HÍRNÖKEITŐL 2008. november 4.
                       Üdvözölet mindenkinek, Én Vagyok Thoth!
A Minden Tudás megnyilvánítója vagyok, a mágia, a mezőgazdaság, az asztrológia, a tudományok és a matematika tudásaié. Talán túlzásnak hangzik, ám valójában meghagytam mindezt, a Királyok Templomának, 12 Őrzőjének, hogy tartsák meg Atlantisz titkait, addig, amíg a Nagy Változás meg nem érkezik. Ez ideig az erőben, egyensúlyban maradtam. Pártatlanul a jó és rossz küzdelmeiben, kivéve azokat az eseteket, amikor jelentős egyensúlytalanság állt be, így segítettem tudáshoz népemet, akiket, Egyiptomiakként ismertek.
Tudjátok jól, hogy most a felemelkedésetek, minden téren, minden szinten közeledik hozzátok. De a világban zajló események középpontjában az emberiség számára az áll, hogy hogyan fog mindez bekövetkezni. Ahhoz, hogy ezt jobban megértsétek, szükséges meglátni azokat az eseményeket, amelyek ezekhez vezettek, miképp jöttek létre. Tartsatok velem, menjünk együtt el a kezdetekhez.
Nagyon régen az ősi időkben, az Élet Fája kivirágzott a Lyra nevű csillagrendszerben. Ez az a hely, ahonnan minden érző élet származik a galaxisotokban. A Lyraiak fizikaiságukban és érzékenységükben ugyanolyanok voltak, mint ti.  Behatóan kísérleteztek a genetikával és mesterséges intelligenciával. Ennek eredményeképpen ők alkották, teremtették meg az Annunakikat, egy biológiai megjelenéssel rendelkező mesterséges intelligencia gépezeteket, munkavégzés céljából. De az Annunakik újraprogramozták magukat, és hatalmas háborúba kezdtek a Lyraiakkal, (mondhatjuk a teremtőikkel), és ebben a nukleáris háborúban elpusztult a bolygójuk.
A háborúk pusztításai elől, a Lyraik nagy számban elmenekültek a Vega, a Szíriusz, a Plejádok és a Ti naprendszeretek (Sol) felé. Az Annunakik könyörtelenül üldözték őket, és háborúba keveredtek a Szíriusziakkal. A háborúk állandósultak, és a leghatalmasabb ezer évig is eltartott. (Ezeréves Háború), miután a Szíriuszaikkal létrejött egy békeszerződés, a kölcsönös be nem avatkozás elvével, és a Galaktikus Föderációval, ahogy őket így ismeritek, egyetemes törvénykezés elveivel megalapozva.
A Tejútrendszerben a Szíriusz B-n kívül a Földön, mint a legnagyobb bőséggel rendelkező bolygón megjelentek ennek a háborúnak a különböző formái. De térjünk vissza egy kicsit, mi is történt valójában.
Lemuria/Atlantisz volt a Lyraik földi kolóniája, és ez védelmet nyújtott nekik, az Annunaki támadásokkal szemben, mert a bolygó minden forrással és bőséggel ellátta őket. A Földön, annak játékterében,a Lyraiak folytatták genetikai kísérleteiket, és létrehozták a természetes emberi/humán genetikai fajt, amelynek alapjául a Lyrai DNS szolgált, hogy ez később lehetővé tegye, különböző fajták kereszteződési lehetőségét.
Atlantisz ezért (az isteni oldalról nem támogatott, a különböző fajták kereszteződési kísérlet miatt) vált egy ősi alapvető problémává. A tudatlanság erejével/hatalmával való visszaélés, a Lyrai természeti/genetikai kutatások, túlléptek a határaikon. És a történelmünkben, újra meg újra megtörténnek ezek a dolgok, (karmikus mintákban) az emberi családban. Ez a Lyrai történet, mindennek a gyökere a felemelkedésünk történetében.
A Királyok Templomának, Atlantiszi papjainak kezében nyugszik minden vezérelv, minden döntési lehetőség, és náluk vannak lefektetve azok, minden tudás birtokában vannak. És ez a bölcsesség, tudás nem hozzáférhető az engedélyünk nélkül. Nagyon sok Atlantiszi ember eltávolodott a spirituális és az igazság útjáról, önzővé, öncélúvá váltak, már nem volt kifizetődő nekik a Nap Temploma által megszerezhető tudás. A templomok elpusztítása olyan időket hoztak, hogy a Templomok alvókká válták, ahol gyakran csak éppen kis darabjai voltak hozzáférhetőek Atlantisz bölcsességének, és az éjszakai égbolt teljes igazságának.
A templomok lerombolói még erőteljesebbé váltak, és kapcsolatba léptek az Annunakikkal, akik ezeknek az atlantiszi embereknek „semmi igazságra nem ösztönző"technológiai tudást adtak át. Így aztán az Annunaki képessé vált destabilizálni a bolygót azzal a technológiai tudásával, amelyeket a földalatti rejtekhelyein tartottak, a velük együttműködő, templomok lerombolóival.
Természetesen ezek a templomok arra törekedtek, hogy visszaszerezzék az egyensúlyt, ami elveszett Atlantiszban. Ahogy a templomokat lerombolók, az Annunakik által használt pusztulást hozó technológiát saját hatalmuk megszerzésére használták, úgy veszett el a Földön az eredettől származó  Egység Tudása, és mellőzve lettek az Univerzális alaptörvények., egy kisebbség keze által a sötét testvériség akaratából. Meg kell, hogy értsétek szándékaikat, azt hogy az Annunaki kiszolgálónak legfontosabb cselekedete a káoszromboló erőinek elszabadítása volt, és elhatározásaikat a rombolásban, még nem fejezték be, erőteljessé növelték hatalmi szerepüket, mohó étvágyukkal és kapzsiságukkal, és így tettek szert  tanításaik által, és befolyást a 4. dimenziós természetükkel.
És természetes volt ekkor, hogy az Isteni Akarat és Gondoskodás által Tizenkét „Isten" érkezett meg együtt ide, megismervén a pusztulása felé sodródó Föld sorsát. Mielőtt elhagyták Atlantiszt az „istenek" megtanították a beavatottakat a világ nagy titkaira, beszéltek a Nagy Változásról, arról a változásról, amikor is az igazság visszatér és beteljesedik az isteni szándék. A változásnak számos eleme van és egymáshoz kapcsolódó momentuma és ez sok ezer éven keresztül érkezett meg az Isteni Akarat és Gondoskodás által. Hogy a változás csodája bekövetkezhessen, nagyon gondos munkára volt szükség, a magok elvetésig, majd öntözésen keresztül a palánták óvatos ápolásáig, hogy az isteni aratás bekövetkezhessen. Ezért indult ide a tanításaival a Tizenkét „Isten". Nagyon sok éven keresztül egyszerre voltak jelen a Nap szolgálatában álló felemelkedett vezetők, akik az emberiséget segítették, és az Annunaki szolgák a rombolók. A 12 Isten, Mi vagyunk ezek az Istenek a ti legendáitokban.
Az Annunaki elsődleges stratégiája az volt, hogy lerombolja igazságotokat és teleszórja az ő hazugságaival. Az jelentette számukra a legnagyobb problémát a sötét gondolkodásukban, hogy az emberiség képes felismerni azt, hogy bejáratos legyen az Átalakulás Lángjának és isteni tudásának felfedezésébe. A legnagyobb bajuk a Ti Felemelkedésetek, mert az a végső győzelmetek felettük. A Felemelkedésben nincs erőszak, (nem egy hatalom teszi), vagy igazságszolgáltatás, (nem büntetés másoknak), ahogy az meg fog történni így először. A Nagy Változás eszközei valójában: az Isteni Tudás/Bölcsesség/Igazság. Különös, lépésekről lépésekre fognak megvalósulni a változások. Az emberiség nem szökkenne palántába, ha nem kapott volna (isteni) magot. Ez tehát a nagy csoda, ahogy most megérkezik a beteljesülésének időszaka felé. A civilizációs/spirituális lelki fejlődés, evolúció felépülése így történik, bár nem látszik kristálytisztán számotokra a mindennapi események tekintetében, ha csak nem láttok a nagyobb képek mögé, akkor meglátjátok az igazságotokat kibontakozni.
És még történnek nagy visszatérések a ti csodátokban most, a 12 „Isten" visszatért, bár nem testben, húsban és vérben inkarnálódva, mondhatnánk úgy is a ti kifejezésetekkel élve: „besétálók", úgy tértek vissza a KA esszenciájukba. De a csoda minden történésének részleteit nem lehet néven nevezni.  Arra kérlek bennetek vállaljatok felelősséget magatokért, ez a legfontosabb elhatározás most. Feltöltünk bennetek mindazzal, ahogy mi látjuk a Nagy Változás motívumait a felemelkedésetekben, úgy nagyon is értékelni fogjátok azt, amit eddig játszottatok., és ez a feltöltődés kiteljesít bennetek csodáival a gyakorlatban is. Most ezt a tudást az emberiség előnyére tudja használni a változásban a káosz semlegesítésével.
Megjegyzem magamnak is, hogy ez a legcsodálatosabb dolog (a Nagy Váltás) a nagy történelemben, ami megjelent a modernnek nevezett világotokban. A káosz szolgái nemsokára visszatérnek a jelenbe és hozzáemeltetnek a Nagy Változáshoz, és Felemelkedéshez. Az időutazás egy nagyon kockázatos nehéz vállalkozás, még annak is, aki ismeri a technológiáját, az idő dinamikus természetét, mert annak a törvényei sok mindenre kötelezi.. Ahogy az események sodrásában egyre közelebb kerülnek a jelenhez, (megj.: az emberiség a lehetséges jövőjébe van kivetítve) a káosz szolgái jövőbeli cselekedeteit,(tehát azt, amit az elmúlt történéseiben tapasztaltunk: elkülönítés, lekapcsolás stb...az nem a jelenben történt)ahol a hibákat elkövették, egyértelműen, teljesen el fogják ismerni. Ők most szintén dolgoznak ezeken a jelenlegi szervezetikkel, és kommunikálnak különböző csoportokkal. Ez és annak az eredménye, hogy ami itt történt, nem volt előre látható az idő természetében, de mindez hozzáadódik a változás erősségéhez.
Ez egy nagyon nagy léptékű megközelítése volt a Felemelkedésetek és galaktikus családotok történetének. Nem emelt ki nektek ebben részleteket, inkább a teljes történet megértésére törekedett. Talán egy másik alkalommal, részleteibe is belemehetünk, hogy még teljesebb képetek legyen erről. A mostani időkben a világ változtató eseményeiben meglehet, nem tűnnek ki a változások jelei, de lásd meg a spirituális változás jeleit, abban, amikor az (isteni) magok, ahogy változnak, és ez elvezet az igazságotokba. Lesznek még nehézségeitek és próbák még várnak rátok, de ott az elszántságotok, hogy ismét felfedezzétek az (isteni) igazságotokat, és egyre közelebb kerüljetek hozzá, hogy a végső igazságotok útjának felfedezésén keresztül, mindezt a tudást az egész emberiség megkaphassa.
Ezek a változások még soha nem történtek így meg,(nincs rá univerzális feljegyzés) és egy hosszú történet és a történelmen alapult.
Ha aggódunk a mulandó, földi események miatt, és félünk a káosz lehetőségeit látván, szólítsuk meg bölcsességünket. Az Igazságunk Fénye beszélni fog, ez felgyorsítja a Felemelkedéseteket, az lesz a pajzsotok és a kardotok, és ez lecsökkent bármilyen konfliktust, vagy károkozást, ami elér bennetek.
Itt az ideje, hogy beszéljünk az igazságotokról, amely az éjszaka sötétjében is meghallatszik. A Bölcsességetek a káoszban is hallható. Három erőforrását tudja átadni nektek a Fény Testvérisége: A nem kívánatos dolgok átalakítása, isteni szeretetszolgálat, és hogy használni tudjátok megkülönböztető képességetek. (tudjunk választani, ami nekünk való, és ami nem között.) Ha képesek vagyunk használni ezt a három erőforrást, akkor ez az erősségünk lehet abban, hogy felgyorsuljanak a változások.
Sose feledjétek, hogy az éjszaka mindig a hajnal előtt a legerősebb, és az, az idő közeleg, amikor érezni lehet az egész kozmoszt. Az igazság pillanata lehetővé fogja tenni, hogy meghalljad saját hangodat. A bölcsességed és saját igazságod hangjára van szükséged most. Legyetek erősek testvéreim!  A Nagy Láng Virágjából, ami bennem él.
A Nagy Láng Virágjainak, ami bennetek él.
Amen-ti: Thoth.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése